Rahvastikukasv ja linnastumine

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 6 years ago by Kadri_Punapea
14 views
Globaliseeruva maailma kursuse rahvastiku mõistete kordamine ja õppimine.
Grade levels:
10th grade, 11th grade, 12th grade
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Demograafia ehk rahvastikuteadus –

Demograafia ehk rahvastikuteadus – rahvastiku koostise ja rahvastikurühmadevaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid nähtusi käsitlev teadus

2

Demograafiline üleminek ehk demograafiline siire

rahvastikuprotsess, mille käigus asenduvad suur sündimus ja suremus väikestega ning suureneb inimeste keskmine eluiga

3

Valg- ehk eeslinnastumine

protsess, mille käigus arenevad asulad suure linna läheduses, sest linna- ja maaelanikud asuvad elama linnalähedastesse asulatesse

4

Megalinn (megalopol)

linn, kus elab üle kümne miljoni inimese

5

Ülelinnastumine

linnastumisprotsessi hälve: linnadesse asub elama rohkem maarahvastikku, kui linnad suudavad vastu võtta, pakkuda elu- ja töökohti, ning neisse koguneb marginaalne rahvastik

6

Slumm

ülerahvastatud linnaosa, mida iseloomustavad juhuslikust materjalist (vineerist, ehitusjäätmetest, pappkarpidest jms) ehitatud ja ilma veevärgi, kanalisatsiooni ning sageli ka elektrita hurtsikud. Enamasti elavad seal vaesed immigrandid

7

Migratsioon ehk ränne

inimeste ümberasumine riigi sees või üle selle piiri kas elamise või töökoha leidmise eesmärgil

8

Migratsiooni tõmbe- ja tõuketegurid

rahvastiku rännet mõjutavad positiivsed ja negatiivsed tegurid

9

Pagulane

põgenik, kes viibib väljaspool päritoluriiki ja kelle varjupaigataotlus on rahuldatud. Pagulane ei saa või ei julge päritoluriiki tagasi pöörduda, kuna tal on põhjendatud hirm rassist, usust, rahvusest, sotsiaalsest rühmast või poliitilistest tõekspidamistest tuleneva tagakiusamise ees

10

Demograafiline plahvatus

demograafilise siirde etapp, mil suremus väheneb, suur sündimus säilib ja rahvaarv kasvab kiiresti; rahvastiku koosseisus on palju lapsi ja noori

11

Loomulik iive

mingis piirkonnas aasta jooksul sündinute ja surnute vahe absoluutarvudes; sündimus- ja suremuskordaja vahe promillides

12

Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis

rahvastiku protsentuaalne jaotumus mingil ajal soo ja vanuse järgi

13

Rahvastiku vananemine

demograafilise ülemineku järk, mis algab sündimuse vähenemisest seoses üleminekuga vähelapselistele peredele. Rahvaarvu kasv on vananemise järgu algul veel kiire, kuid aeglustub pidevalt, kuni lõpuks peatub. Väheneb laste osatähtsus rahvastikus, kasvab vanurite osatähtsus

14

Rahvastikupoliitika

poliitikaharu, mis tegeleb rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemist ja nende muutumist mõjustada taotlevate või mõjustavate poliitiliste tegurite põhjendamise ja rakendamisega

15

Emigratsioon

riigist väljaränne

16

Immigratsioon

riiki sisseränne

17

Linnastu ehk linnade konglomeraat

mitmest üksteise lähedal asuvast linnast või linnalisest asulast koosnev moodustis, mida seovad tihedad majanduslikud, elanike tööalased jm sidemed ja millel võib olla kas üks või mitu keskust

18

Linnastumine ehk urbaniseerumine

majanduse ja ühiskonna arenguga kaasnev linnade kasv ning nende osatähtsuse suurenemine; rahvastikurände protsess, mille käigus inimesed siirduvad maalt linna; laiemas mõttes hõlmab muutusi rahvastiku koosseisus, kultuuris ja elulaadis