MANUAL DE LIMBA ARMEANĂ: տառեր Flashcards


Set Details Share
created 4 weeks ago by krunk
4 views
մեծատառ/փոքրատառ
Subjects:
հայոց լեզու, հայերեն, foreign language study
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

ձ

Ձ

2

ջ

Ջ

3

զ

Զ

4

ժ

Ժ

5

ճ

Ճ

6

փ

Փ

7

թ

Թ

8

պ

Պ

9

խ

Խ

10

ղ

Ղ

11

շ

Շ

12

չ

Չ

13

է

Է

14

ե

Ե

15

յ

Յ

16

ծ

Ծ

17

կ

Կ

18

վ

Վ

19

ը

Ը

20

մ

Մ

21

ն

Ն