ARW 2 Flashcards


Set Details Share
created 1 year ago by Tomwatanders
1 view
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

Is het een bestuursorgaan stappenplan

 1. Staat het in de llijst van art 1:1 lid 2 Awb?
 2. A of b orgaan?

Art 1:1 lid 1 sub a: a-orgaan

-orgaan

-rechtspersoon (kijk naar art 2:1 Bw en art 134 Gw)

-krachtens publiekrecht ingesteld

Art 1:1 lid 1 sub 2 Awb

-persoon of college

-met enig openbaar gezag bekleed

2

Wat voor handelen van bestuursorgaan is het?

 1. Algemeen verbindend voorschrift

-algemeen naar plaats, tijd en persoon

-zelfstandige norm

-bindt burgers

-afkomstig van bevoegd bestuursorgaan

 1. Geen zelfstandige norm?

-Cbas oftewel aanwijzingsbesluiten

 1. Beleidsregel art. 1:3 lid 4 Awb? (en art. 4:81 Awb)

-gaat over bevoegdheid van bestuursorgaan

-(in tegenstelling tot avv) niet vastgesteld krachtens wetgevende bevoegdheid.

 1. Ten opzichte van individu?

-beschikking: art 1:3 lid 2 Awb

3

Atrtributie, delegatie en mandaat?

-attributie: 10:22 Awb

-delegatie: 10:13 Awb

-Mandaat: 10:1 Awb

4

Algemene beginselen behoorlijk bestuur:

 1. Zorgvuldige voorbereiding
 2. Hoorplicht
 3. Evenredige belangenafweging (verbod van wilekeur)
 4. Détournement de pouvoir
 5. Motiveringsplicht
 6. Redelijk termijn
 7. Bekendmaking

Beginselen die niet in Awb staan:

 1. Gelijkheidsbeginsel (nou ja art. 1 Gw)
 2. Rechtszekerheidsbeginsel
 3. Vertrouwensbeginsel (zie voor beroep: arrest Dakterras Amsterdam

5

Herstel sancties en bestraffende sancties

Herstel sancties:

-last onder bestuursdwang: doe het of ik doe het: art. 5:21 Awb

-last onder dwangsom: doe het of betaal steeds meer bitch: art. 5:32 Awb

Bestraffende sancties:

-bestuurlijke boete: art. 5:40 Awb

-intrekken begunstigende beschikking

6

Bij welke besluit naar civiele rechter?

-Bij avv en beleidsregel enkel naar civiele rechter: art. 8:3 Awb

7

Wie kan beroep instellen bij bestuursrechter

-Bezwaar via bezwaarschriftprocedure: 7:1 Awb

-soms rechtstreeks beroep: 7:1a Awb

-hoorplicht: art. 7:2 Awb

-alleen belanghebbende kan beroep instellen: art. 8:1 Awb

-termijn bezwaar is 6 weken na beschikking: art. 6:5 Awb

Belanghebbende in de zin van art 1:2 Awb

-normadressaat

-derde belanghebbende kijk hiervoor naar epoad:

-eigen

-persoonlijk

-objectief

-actueel

-direct geraakt

8

Stappenplan ontvankelijk rechter

-absoluut bevoegd bij bestuurszaken?:

-Bij beschikking en Cbas -> sector bestuur: 8:1 en 8:3 Awb

-Bij Wet Mulder zaken -> sector kanton

-relatieve bevoegdheid:

-Bij lagere bestuursorganen -> rechtsgebied van orgaan: 8:7 lid 1 Awb

-Ander dan lager bestuursorgaan -> rechtbank arrondissement woonplaats belanghebbende: lid 2

-ontvankelijkheid bij rechter?:

-alleen belanghebbende

-normadressaat of derde belanghebbende: art 1:2 lid 1 Awb

-Ook organisaties kunnen belanghebbende zijn: lid 3

-Binnen termijn: 6:5 Awb

-beroepschrift eisen voldaan

-griffierecht betaald

9

Vooronderzoek en onderzoek ter zitting

-bestuursorgaan stukken en verweerschrift sturen: art. 8:42 Awb

-nadere toelichting kan ook leide tot schikking: art 8:44 Awb

-geen onderzoek ter zitting met toestemming partijen: art. 8:57 Awb

-6 weken na zitting uitspraak: 8:66 Awb

-tenzij spoedzaak met voorlopige voorziening: 8:81 Awb

-uitspraak: art. 8:69 Awb

-welke rechtsregel geschonden: art. 8:77 lid 2 Awb

-mogelijke uitspraken: art. 8:70 Awb

-kans op gebrek herstellen: bestuurlijke lus

10

Hoger Beroep bij bestuurszaken:

-in beginsel Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State: art. 8:105 Awb

-drie andere opties:

-Centrale Raad van Beroep (CRvB): sociale zekerheidszaken en ambtenarenzaken

-College van Beroep voor het Bedrijfsleven: sociaaleconomische geschillen

-het gerechtshof (Arnhem-Leeuwarden): belastinggeschillen en Wet Mulder

11

Welke wetgeving mag geen straffen stellen

AMvB’s mogen geen straffen stellen en ministriële regelingen ook niet: art 89 lid 2 Gw

-Verbod van analogie, wel verruimde uitleg mogelijk: arrest Diefstal van elektriciteit (dus rechter ook niet)

12

Verschil overtreding en misdrijf:

-Bij overtreding sector kanton bij misdrijf sector straf

-poging, voorbereiding en medeplichtigheid alleen strafbaar bij misdrijf: art 45 en 52 Sr

-Als een Nederlander iets in het buitenland pleegt is het beter maar overtreding: art. 5:1 Sr

-Op verdenking van (ernstig) misdrijf in voorlopige hechtenis: art 67 Sv

13

Wanneer strafbaar feit en dader:

 1. Gedraging vervult alle bestanddelen van delictsomschrijving
 2. Gedraging is wederrechtelijk (wederrechtelijkheid)
 3. Gedraging is aan dader te verwijten (schuld)

14

Drie vormen gelijkgesteld met plegen:

-art: 47 Sr

-doen plegen

-uitlokking

-medeplegen

15

strafuitsluitingsgronden:

Rechtvaardigheidsgronden:

-overmacht als noodtoestand: art. 40 Sr

-noodweer: art 41 lid 1 Sr

-wettelijk voorschrift: art. 42 Sr

-bevoegd ambtelijk bevel: art. 42 lid 1 Sr

Schulduitsluitinsgronden:

-Overmacht als psychische overmacht: art. 40 Sr

-noodweerexces: art. 41 lid 2 Sr

-onbevoegd ambtelijk bevel: art 43 lid 2 Sr

-ontoerekeningsvatbaar: art. 39 Sr

-avas: arrest melk en water

16

hoofdstraffen, maatregelen en zin van straffen

hoofdstraffen: art 9 Sr

-maatregelen vanaf: art. 36b Sr

Zin van straffen:

-vergelding

-speciale preventie

-generale preventie

17

Karakter rechter

Accusatoir karakter: rechter onafhankelijke derde die oordeel geeft.

Inquisitoir karakter: Rechter actief opzoek naar de waarheid

18

Waar staat recht op advocaat?

Bescherming verdachte tegen OM:

-rechtsbijstand door raadsman: art 38 Sv

-raadsman in Nederland ingeschreven als advocaat bij HR: art. 37 Sv

-mogelijkheid raadsman toegewezen aan verdachte: art. 40 Sv

19

Hoe heet beginsel dat OM keuze geeft om te vervolgen?

Opportuniteitsbeginsel:

-OM kan afzien van vervolging strafbaar feit: art. 167 lid 2 Sv en art. 242 lid 2 Sv

-soms klachtdelicten: art 164 Sv

-bij sepot alsnog gedwongen tot vervolging: art 12 Sv

20

waar staat alles over opsporingsonderzoek

-rechter-commissaris: art 170 Sv en verder

21

procedure onderzoek ter terechtzitting

-verdacht verschijnt, controle identiteit en niet tot antwoorden verplicht

-advocaat kan uitdrukkelijk gemachtigd zijn: art. 279 Sv

-tll voorgelezen en ondervraging verdachte

-getuigen deskundigen en spreekrecht slachtoffer (art. 51e Sv)

-OvJ formuleert eis en motivatie

-raadsman voert woord ter verdediging

-verdachte krijgt laatste woord

-onderzoek ter terechtzitting wordt gesloten

-beraadslaging over vonnis en motivering: art 359 Sv

22

Dwangmiddelen

-staande houden: art. 52 Sv (false personalia is verboden: art. 435 Sr)

-aanhouding: art 53 Sv en art 141 Sv

-verhoor: art 61 Sv

-inverzekeringstelling: 57 lid 1 Sv

-bewaring: art 63 Sv

-voorlopige hechtenis: art. 67 Sv

-gevangenhouding/ gevangenneming: art. 65 Sv (vorm voorlopig hechtenis)

23

Besluiten OvJ

-seponeren gevolg: art 246 Sv

-strafbeschikking: art. 257a Sv

-dagvaarding sturen naar verdachte: art 258 Sv

-betekening: 585 Sv

24

formele en materiële vragen:

Formele vragen:

-art. 348 Sv

-dagvaarding geldig?

-art 261 Sv

-rechter bevoegd?

-OvJ ontvankelijk?

-ne bis in idem

-bestaat reden tot schorsing van vervolging?

Materiële vragen:

-art. 350 Sv

-tll feit te bewijzen?

-wettige bewijsmiddelen art. 339 Sv

-feit te kwalificeren?

-dader strafbaar?

-Welke straf of maatregel?

25

rechtsmiddelen

-hoger beroep: art 404 lid 2 Sv

-beroep in cassatie: 427 Sv

26

buitengewone rechtsmiddelen

-cassatie in belang der wet: kan alleen door procureur-generaal

-herziening ten voordele: door P-G of veroordeelde -> nieuw gegeven of EHRM

-herziening ten nadele: college van P-G’s -> onherroepelijke vrijspraak of OVAR bij opzettelijk misdrijf dat de dood ten gevolge heeft.

27

politie

-taken in rechtszaal: art 3 politiewet 2012

-preventief optreden: handhaving

-repressief optreden: opsporing van strafbare feiten

28

Bronnen van internationaal recht:

-Internationale verdragen

-zuiver contractuele verdragen

-constituerende verdragen: internationale organisatie oprichten

-wetgevende verdragen

-internationale gewoonte

-Usus: gewoonte is duurzaam, herhaaldelijk in gebruik

-Opinio iuris: rechtsovertuiging, gevoel van recht of plicht

29

Rechtssubjecten in internationaal recht

 1. Staten
 2. Internationale organisaties
 3. De mens
 4. Onder omstandigheden bedrijven, volken, de mensheid en nog-gouvernementele organisaties

30

Reikwijdte internationale verdragen:

-formeel beperkt: tot staten die verdragspartij zijn

-materieel beperkt: tot onderwerpen van verdrag

-temporeel beperkt: rechten en plichten gelden vanaf inwerkingtreding verdrag.

31

Van internationaal naar nationaal recht:

Incorporatiesysteem/monisme: Heeft Nederland: Internationaal recht werkt rechtstreeks door in het nationale recht. Verdragenrecht is dus deel van nationaal recht

Transformatiesysteem: Heeft Engeland en meeste landen in de wereld: Verdragen niet automatisch deel van nationaal recht. Nationale recht moet aanpassing geven zodat deze correspondeert met verdragenrecht.

32

Volkenrechtelijke organisaties:

-Intergouvernementeel:

-stimuleert samenwerking lidstaten

-vrijwillige deelname

-VN, NAVO en Raad van Europa

-supranationaal:

-lidstaten geven deel soevereiniteit op

-zelfstandige bevoegdheid wetgeving, bestuur en rechtspraak

-EU

33

Belangrijkste organen VN:

-Handvest art. 7

 1. De Algemene vergadering
 2. De Veiligheidsraad
 3. De secretaris-generaal
 4. Internationaal Gerechtshof

34

zittende in Raad van Europa en Parlementaire vergadering

(en functie Parlementaire vergadering)

Raad van Europa

-Comité van Ministers: elke lidstaat -> Minister van BuZa

-Parlementaire Vergadering: meer inwoners = meer parlementsleden

-Doet aanbevelingen aan Comité

-politiek forum RvE

-werkt mee aan opstelling EVRM

35

EHRM

-Voor burger particuliere organisatie en lidstaten

-burgers alleen ontvankelijk als nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput

-Verschillende samenstellingen

-alleen zittende rechters

-comité van drie rechters

-kamer van zeven rechters

-Grote Kamer van zeventien rechters

-beantwoord ook prejudiciële vragen van bij onze HR

36

Handhaving internationaal recht:

-retorsies: onvriendelijke maatregel zoals uitwijzen diplomaten

-represailles/tegenmaatregelen: onrechtmatig zoals instellen hoge importtarieven

37

Beëindigen internationaal verdrag:

-mogelijkheid tot beëindiging opgenomen in verdrag bijv. beëindigingsclausule

-wanprestatie door verdragspartij

-fundamentele wijziging van omstandigheden

38

Immuniteit

-diplomaten: art. 31 en 34 WVDV

-VN en diens ambtenaren: art. 105 VN-Handvest

39

Basis EU:

-VEU

-VwEU

40

Instellingen EU:

-art 13 VEU

-De Rekenkamer

-De Raad: art 16 VEU

-Europese Raad: art 15 VEU

-Europese Commissie: art. 17 VEU

-Europese Parlement: 14 VEU

-Hof van de Europese Unie: art. 19 VEU

-Europese Centrale Bank (ECB)

41

Besluiten EU:

-wetgeving en bestuur bevoegdheden voor Raad en Commissie

-288 VwEU

-Verordeningen

-wetten in materiële zin

-rechtstreeks toepasselijk (geen implementatie)

-door de Raad en bij delegatie door Commissie

-Richtlijnen

-regels voor wetgever

-harmonisatie van wetgeving

- geen rechten of plichten aan ontleend door burgers en bedrijven

-besluiten

-verbindend voor adressant

-geen algemene strekking

-door Raad eventueel samen met parlement of door commissie

42

Wetgevende procedure EU

Wetgevende procedure EU:

-Commissie bereidt voorstel voor en dient in bij Raad en Parlement

-Eerste lezing: Parlement komt tot beslissing en biedt deze aan bij Raad

-Raad kan instemmen of eigen standpunt aan Parlement mededelen

-Tweede lezing: Parlement kan standpunt Raad delen of voorstel verwerpen met absolute meerderheid of voorstel wijzigen

-Raad stemt over amendementen -> pas aangenomen bij gekwalificeerde meerderheid

-Raad en Parlement blijvend oneens -> bemiddeling Parlement, Raad en Commissie

-Derde lezing: Raad en Parlement stemmen in over ontwerptekst

-voorstelwet -> publicatie in Publicatieblad EU -> 20 later inwerkingtreding

43

Unierecht:

-Eigen rechtsorde

-Unietrouw: art 4 VEU

-Voorrang

-incorporatiesysteem verplicht

-eigen rechter: Hof van Justitie van de Europese Unie

-directe werking Unierecht

44

Algemene beginselen Europese recht:

-attributiebeginsel

-subsidiariteitsbeginsel

-evenredigheidsbeginsel

-loyaliteitsbeginsel

-autonomie van Europese Unie

-Verplicht incorporatiesysteem

-Alleen Hof van Justitie van Europese Unie bepaald of directe werking

-fundamentele rechten: discriminatie

-mensenrechten van Handvest en grondrechten EU: EU toegetreden tot EVRM

45

vier klassieke vrijheden interne markt van EU

-vrij verkeer van goederen

-vrij verkeer van personen

-vrij verkeer van diensten

-vrij verkeer van kapitaal

46

EU-burgerschap rechten

-politieke rechten

-actief en passief kiesrecht Europese parlement en gemeenteraadsverkiezingen

-recht om niet gediscrimineerd te worden op nationaliteit en vrij binnen EU te bewegen

47

Bevoegdheden Hof van Justitie:

Geschilbescherming:

-geschillen tussen commissie en lidstaten

-geschillen tussen lidstaten onderling

-prejudiciële beslissingen

-let op acte éclairé: al beantwoord

-let op acte clair: overduidelijk

48

Uit de EU:

-kan sinds verdrag van Lissabon

--formele kennisgeving van voornemen indienen bij Europese Raad

-Europese Raad stelt richtlijnen tussen aangewezen vertegenwoordigers EU en uittredende lidstaat.

-aangewezen vertegenwoordigers = Commissie en Hoge Vertegenwoordigers

-Bij bemiddeling onderhandelen over voorwaarden uittreding

-Raad van Ministers, na goedkeuring Parlement, moet goedkeuren met gekwalificeerde meerderheid. Uitredende lidstaat uitgesloten van stemprocedure

49

Resultaat uit EU stappen:

-VEU en VwEU niet meer van toepassing vanaf inwerktreding terugtrekkingsakkoord

-of 2 jaar na formele kennisgeving

-termijn kan verleng worden door alle lidstaten + uittredende en Europese Raad samen

50

Waar staat Ip en TCP

IP = Internetprotocol

TCP = transmission control protocol

51

4 kenmerken IT-recht:

 1. Interne rechtsvergelijking
 2. IT-recht is multidisciplinair
 3. Juridische problematiek IT-recht op grondrechtelijk niveau geanalyseerd
 4. Transnationaal perspectief

52

Volgens Hof moeten NAW-gegevens worden verschaft als aan volgende criteria wordt voldaan:

 1. Informatie is jegens derde onrechtmatig en schadelijk
 2. Derde heeft belang bij NAW-gegevens
 3. Minder ingrijpende mogelijkheid om NAW-gegevens te achterhalen bestaat niet
 4. Belang derde hoor in gegeven omstandigheden te prevaleren

53

Bescherming van privacy en persoonsgegevens door Avg:

-autoriteit persoonsgegevens waakt in NL over privacyregels

-art 5 en 6 Avg = algemene lijnen verwerking persoonsgegevens

-verwerkingsverantwoordelijken: art 4 sub 7 Avg

-verantwoordingsplicht: art 5 Avg

-toestemmingsgrond: art 4 sub 11 Avg

-nog zwaardere toestemmingsgrond bij gevoelig onderwerp: art. 9 lid 1 Avg

-recht op inzage: art 15 Avg

-recht op rectificatie: art. 16 Avg

-recht op gegevenswisseling: art 17 Avg

54

Belangrijk extraatje bij plaatsen foto van een ander:

-plaatsen foto van een ander kan in strijd zijn met privacy: art 21 Aw

-verzetten kan bij redelijk belang

-recht privacy en vrijemeningsuiting botsen: art. 8 en 10 EVRM

55

arrest Von Hannover II

Vragen voor wanneer kan je foto van jezelf offline halen?

 1. Gaat het om onderwerp dat in de publieke belangstelling staat?
 2. Hoe bekend is persoon die op foto staat en wat is het onderwerp?
 3. Hoe heeft persoon zich in verleden gedragen?
 4. Inhoud ,vorm en gevolgen van publicatie?
 5. Omstandigheden waaronder foto is genomen?

-Kan uitkomen schending van privacy (art. 8 EVRM)

-kan uitkomen dat vrije meningsuiting prevaleert. (art 10 EVRM)