BR 2 Flashcards


Set Details Share
created 1 year ago by Tomwatanders
1 view
updated 1 year ago by Tomwatanders
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

Stappenplan volmacht

 1. Is er sprake van een overeenkomst tussen A en B

-kijk naar art. 3,60 bw en art 3:61 bw -> 3:66 Bw

-kijk naar art 3:33 bw en art 3:55 bw

 1. Geen volmacht of ontoereikende volmacht

-vertrouwensbeginsel: art 3:61 Bw

 1. Geen volmacht, bekrachtiging, geen derde bescherming

-soms aansprakelijkheid werknemer: 6:170 – 6:162 BW

-6:74 Bw

-3:70 Bw

-7:419 Bw: alleen bij lastgeving

2

Verschil volmacht (3:60 Bw) en lastgeving (7:414 Bw):

 1. Volmacht altijd direct vertegenwoordiging en dus handelen in naam van ander
 2. Bij volmachtverlening niet verplichting tot handelen bij lastgeving wel (bij volmacht bevoegdheid)
 3. Volmacht met lastgeving/lastgeving met volmacht kan en is verplichting tot handelen in naam van ander
 4. Lastgeving zonder volmacht is handelen in naam van ander

3

battle of forms stappenplan:

 1. Was er sprake van aanbod en aanvaarding in de zin van art 3:33 en 3:35 Bw?

-Aanvaarding mag stilzwijgend volgens art 3:37 Bw:

 1. Welke voorwaarden waren er eerst? (art 6:225 lid 3 Bw)
 2. Worden Algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen door wederpartij?

-niet lezen is geen smoes art 6:232 Bw

-misschien door algemene voorwaarden vernietigbaar: 6:233 Bw

-Altijd nog even kijken naar redelijkheid en billijkheid: art 6:248 lid 2 Bw

4

Consumentenbescherming voorwaarden:

-wederpartij is natuurlijk persoon

-handelt niet in uitoefening van beroep of bedrijf

-dan geldt art 6:236 -238 BW

5

Vernietigbaarheid bij zwarte of grijze lijst:

 1. 6:233 sub a Bw: open norm voor rechter
 2. 6:233 sub a Bw mogelijk of uitzondering
 3. Zo ja dan op zwarte of grijze lijst?
 4. Zo ja dan vernietigbaar op gronde van art 6:233 sub a jo. art 6:236 of 237 Bw

6

Gevolgen vernietiging:

-Partiële nietigheid: 3:41 Bw

-Conversie: 3:42 Bw

-leemte opvullen met redelijkheid en billijkheid: art 6:248 lid 1 Bw

7

Stappenplan toetsen algemene voorwaarden:

 1. -Is er sprake van algemene voorwaarden (6:231 sub a Bw)

-Bestemmingscriterium: bedoeling voor meerdere ovk

-mogen niet kern van prestatie aangeven: kernbeding

 1. -maken algemene voorwaarden deel uit van overeenkomst?

-aanbod en aanvaarding: 6:217 Bw

-aanvaarding 3:33 en 3:35 Bw

-art 6:232: niet gelezen is geen smoes

-battle of forms: 6:225 lid 3 Bw

 1. -vernietigingsgronden van art 6:233 Bw mogelijk?:

-6:235 Bw : meer dan 50 werknemers is pech

-6:248 lid 2 Bw: R en B wel mogelijk, kleine bedrijven kunnen kiezen

-6:245 Bw: arbeidscontract wordt geregeld in boek 7

-6:247 lid 2 Bw: afdeling niet geldig met internationale contracten

 1. zo ja dan art 6:233 sub a of b Bw?:

A =

-onredelijk bezwarend zie zwarte en grijze lijsten6:265 Bw

-reflexwerking

B=

-niet voldaan aan informatieplicht (3 routes):

-6:234 lid 1 Bw: niet digitaal

-6:234 lid 2 Bw: digitaal

-6:230c: gebruiker is dienstverichter

 1. derogerende werking R en B art. 6:248 lid 2 Bw

-gekeken naar situatie in moment tot stand komen ovk

8

In geval tekortkoming kan schuldeiser vorderen:

 1. Nakoming: art. 3:296 Bw
 2. Schadevergoeding: art 6:70 + 6:75 en 6:87 Bw (verzuim in beginsel nodig)
 3. Ontbinding: 6:265 en 6:271 Bw (let op schuldeisersverzuim: art 6:266 Bw)
 4. Opschorting eigen verplichtingen: 6:52 en 6:262-264 Bw

9

Vereiste tekortkoming in nakoming oftewel wanprestatie in de zin van art 6:74 Bw:

 1. Verbintenis:

-OD: 6:162 Bw

-zaakwaarneming: art 6:198 Bw

-onverschuldigde betaling: art 6:203 Bw

-ongerechtvaardigde verrijking: art 6:212 Bw

-overeenkomst: 6:213 Bw

 1. tekortkoming:

Non-conformiteit: art 7:17 Bw ( soms onderzoeksplicht lid 2)

 1. schade
 2. causaal verband schade en tekortkoming

5 toerekenbaarheid in de zin van art 6:75 Bw.

-schuld van schuldenaar?

-voor risico van schuldenaar?:

-hulppersonen: 6:76 Bw

-hulpzaken: 6:77 Bw

-garantiebepaling (soms stilzwijgende garantie)

-overmachtsclausule definieert overmachtssituaties

-exoneratiebeding (denk aan paardensprong 6:257 Bw)

-Matag/de Schelde:

-Brok/Huberts

-Oerlemans/Driessen

10

schuldeisersverzuim:

komt door?

Heeft als gevolg?

eindigt bij?

Komt door:

-schuldeiser belet nakoming

-schuldeiser heeft ook verplichting jegens schuldenaar en komt deze niet na.

Gevolg ->

-kan geen nakoming meer vorderen: 6:62 Bw

-kan niet meer ontbinden 6:266 lid 1 Bw

-kan verplichtingen niet opschorten: 6:54 sub a Bw

-kosten tijdens schuldeisersverzuim kunnen worden verhaald: 6:63 Bw

-schuldenaar in beginsel niet meer schuldig voor onmogelijke nakoming: 6:64 w

-schuldenaar kan niet meer in verzuim raken tijdens schuldeisersverzuim: 6:61 lid 2 Bw

Einde ->

-door rechter te niet gedaan: 6:60 Bw

-prestatie schuldenaar blijven onmogelijk wegens slecht betrachte zorg: 6:266 lid 2 Bw

11

Geen verzuim nodig bij vervangende schadevergoeding als:

-nakoming uitgesloten op feitelijke gronden: 3:303 Bw

-toerekenbaar = recht op schadevergoeding: 6:74 lid 1 Bw

-geen verzuim nodig: 6:74 lid 2 Bw

-geen omzettingsverklarimg nodig: 6:87 lid 1 Bw

-kan in beginsel geen eigen verplichtingen opschorten: 6:54 sub b Bw

-tenzij wederkerige ovk: 6:264 Bw

-bij wederkerige ovk kan je ontbinden: 6:265 lid 1 Bw

- geen verzuim vereist: lid 2

-geen toerekenbaarheid vereist

-wel toerekenbaar: mogelijk recht op schadevergoeding: 6:277 lid 1 en 2 Bw

12

stappenplan verzuim

 1. Verbintenis: welke verplichtingen?
 2. Toerekenbaarheid vereist bij schadevergoeding (overslaan bij ontbinding)
 3. Nakoming nog mogelijk?

Ja: mogelijke vertragingsschade en verzuim vereist door naar stap 4

Nee:

-van rechtswege in verzuim

-schadevergoeding vorderen: 6:74 lid 1 Bw

-ontbinding in de zin van art 6:265 lid 2 Bw

-schriftelijke ontbindingsverklaring vereist: 6:267 Bw

 1. Prestatie opeisbaar?:

-opeisbaar: 6:81 Bw

-geen tijd overeengekomen = ter stond: art. 6:38 Bw

-wel tijd overeengekomen = pas vanaf dat tijdstip: 6:39 Bw

 1. Sprake van IGS?

-IGS: 6:82 Bw

- schriftelijk aanmaning: art 6:82 lid 1 Bw met redelijke termijn

-bij tijdelijke onmogelijkheid of nutteloosheid aanmaning schriftelijke aanmaning zonder redelijke termijn = aansprakelijkheidsstelling

-verzuim vanaf bereiken schuldenaar: 3:37 lid 3 Bw

 1. Sprake van verzuim van rechtswege?: 6:83 Bw

-verstrijken fatale termijn: sub a

-verbintenis door OD of 6:74 lid 1 Bw: sub b

-mededeling schuldenaar: sub c

-aanvullende werking R en B

-beperkende werking R en B

13

gevolgen verzuim en einde verzuim

-vertragingsschade: 6:85 Bw

-vervangende schadevergoeding art 6:87 Bw

-verlegging risico: 6:84 Bw

-creëert mogelijkheid tot ontbinding

-> zuivering verzuim door schuldenaar: 6:86 Bw

Einde verzuim:

-tenietgaan verbintenis: ontbinding,vernietiging, omzetting etc.

-schuldeisersverzuim: 6:61 lid Bw

-partijen komen overeen dat verzuim eindigt

14

andere gevolgen niet nakoming:

-termijn verklaring stellen: 6:88 Bw

-geen oude koeien uit de sloot halen: 6:89 Bw

-bevoegdheid of verplichting tot verkoop bederfelijke goederen: 6:90 Bw

15

boetebeding:

Boetebeding:

-art: 6: 91 Bw _> schadevergoeding of aansporing tot nakoming (strafbeding)

-heeft schuldenaar keuze om voor boetbeding te gaan?: art 6:92 Bw

-Bij twijfel in voordeel schuldenaar

-art. 6: 93 Bw: voor vordering is aanmaning of andere soort verklaring nodig

16

Stappenplan opschorting: 6:52 en 6:262 lid 1 en 2 Bw

 1. Sprake van wederkerige overeenkomst

-ja = 6:261 Bw

-Nee = 6:52 Bw

 1. Sprake van opeisbare vordering: 6:38 en 6:39 Bw
 2. Wordt de vordering niet of niet goed nagekomen (kijk ook naar art 6:54 Bw maar deze geldt niet voor art 6:264 Bw)
 3. Voldoende samenhang (connexiteit) tussen vordering en prestatie

-Bij wederkerige overeenkomst gegeven

-Bij gewone ovk kijken naar art 6:52 lid 2 Bw

 1. Opschorting eigen verplichtingen gerechtvaardigd?: art 6:52 lid 1 en 6:262 lid 1 Bw

-voldaan aan eis van R en B en aan eis van proportionaliteit

17

Opschorting niet mogelijk bij:

-schuldeisersverzuim: art 6:54 sub a Bw

-blijvende onmogelijkheid: art 6:54 sub b Bw

-bestaansminimum: art 6:54 sub c Bw

-zeker gesteld dat nakoming zal geschieden art. 6:55 Bw

18

Stappenplan ontbinding:

 1. Sprake van wederkerige ovk: art 6:261 Bw

Uitzonderingen met eigen artikel ontbinding:

-7:84 lid 3 Bw

-7:96 Bw

 1. In beginsel kan iedere tekortkoming leiden tot ontbinding moet wel tekortkoming van voldoende gewicht zijn: lid 1

-toerekenbaarheid is geen vereiste.

-bijzondere aard of geringe betekenis kunnen zorgen voor niet voldoende gewicht.

-arrest Woningstichting Eigen Haard.

 1. Tekortkoming blijvend of tijdelijk onmogelijk: lid 2

-zo nee eerste verzuim: art 6:81 Bw

 1. Wordt voldaan aan vereisten verzuim?:

Bij ja kan ontbinding en bij nee niet.

 • Gevolgd = ongedaanmakingsverbintenissen 6:271 Bw

Extra: onvoorziene omstandigheden kunnen ook voor ontbinding zorgen: 6:258 Bw

19

Stappenplan verjaring: 3:306 Bw

 1. Om wat voor rechtsvordering gaat het :

-normaal termijn van 20 jaar

 1. Wat is termijn en wanneer vangt verjaringstermijn aan?

-3:313 Bw: in beginsel dag na vorderbare vordering

-3:310 lid 1 Bw: objectieve termijn van 20 jaar en subjectieve termijn van 5 jaar.

 1. Stuitingsmogelijkheid:

-instellen eis of andere daad rechtsvervolging: 3:316 Bw

-aanmaning of mededeling: 3:317 Bw

-erkenning door schuldenaar: 3:318 Bw

-Bij stuiting nieuwe termijn: 3:319 Bw

 1. Sprake van verlenging verjaring: 3:321 lid 1 Bw

-kijk ook naar art 3:320 Bw.

20

Welke rechtsgevolgen heeft ovk stappenplan

-Kijk naar art. 6:238 lid 2 Bw: moet duidelijk en begrijpelijk, twijfel -> voor wederpartij gunstig

-aanvullende rechtsgevolgen wet, gewoonte of R&B?

-beding niet van toepassing door maatstaven R&B?

21

vereisten overdracht

3:84 lid 1 Bw

 1. Geldige titel
 2. Beschikkingsbevoegdheid
 3. Levering

22

Voorwaardelijke titel:

6: 21 Bw

opschortende voorwaarden

-ontbindende voorwaarden (geen terugwerkende kracht: 3:38 lid 2 Bw)

23

Eigendomsvoorbehoud:

-overdracht met opschortende werking: art 3:92 lid 1 Bw.

-verboden titels: 3: 84 lid 3 Bw

-geen overdracht tot zekerheid

-geen overdracht tot beheer

24

Registergoederen:

3:10 Bw

-onroerende zaken: 3:89 lid 1 Bw

-teboekstaande zeeschepen en binnenschepen

-teboekstaande luchtvaartuigen

-appartementsrechten

-hypotheek: 3:98 Bw

25

levering van registergoederen en vormerkung:

3:89 Bw

7:3 Bw

26

Derdenbescherming registergoederen vereisten:

3:88 Bw

 1. Levering betreft registergoed waarop art 3:86 Bw niet van toepassing is.
 2. Te goeder trouw
 3. Beschikkingsonbevoegdheid vloeit voort uit titel of leveringsgebrek eerdere overdracht.
 4. Ongeldigheid van vroeger overdracht is niet gevolg van onbevoegdheid toenmalige vervreemder.

27

Andere soorten bescherming bij registergoederen dan art 3:88 Bw:

 1. 3:24 Bw: bescherming tegen niet ingeschreven feiten. (uitzondering lid 2)
 2. 3:25 Bw bescherming door onjuist ingeschreven feiten door ambtenaar
 3. 3:26 Bw bescherming door onjuist ingeschreven feiten
 4. 3:36 Bw bescherming tegen opgewekte schijn

28

Levering roerende zaken in macht van de vervreemder:

-3:90 Bw

-door middel van bezitsverschaffing uitzondering: registergoederen die ook roerend zijn.

-Bij opschortende voorwaarden kijken naar art. 3:91 Bw

29

Corporele bezitsverschaffing:

3:90 Bw

-daadwerkelijk overhandigen

-zie art 3:144 Bw (bezitsoverdracht)

30

Niet corporele bezitsverschaffing

3:115 Bw

-levering cp sub a

-levering traditio brevi manu: sub b

-levering traditio longa manu: sub c

-bepreking cp levering door art 3:111 Bw

31

Bij voorbaat leveren

-art 3:97 Bw (kijk uit naar uitzondering van lid 2)

-geanticipeerd cp: 3:97 jo 3:90 jo 3:155 sub a Bw

-beperkte rechten: art 3:98 Bw

32

Levering in geval van eigendomsvoorbehoud

3:92 Bw

-moet via machtsverschaffing: art 3:91 Bw

33

Stappenplan overdracht van vordering op naam:

 1. Vordering overdraagbaar op gronde van art. 3:83 Bw
 2. Voldaan aan de vereisten van art 3:84 Bw

-stille cessie of openbare cessie: art 3:94 lid 1 of 3 Bw

34

gemeenschap en zaakvervanging

Gemeenschap: art 3:166 Bw

Zaaksvervanging: 3:167 Bw

35

aandelen van deelgenoten overdragen en waarde tegenover elkaar

-recht op aandeel en kan worden overgedragen: art 3:175 en 3:96 Bw

-kijk uit voor bijzonder gemeenschap: art 3:190 en 3:191 Bw

-In beginsel zijn aandelen gelijk: 3:166 lid 2 Bw

36

interne betrekking deelgenoten

-tegenover elkaar redelijk en billijk gedragen: 3:166 lid 3 Bw

-Ieder bevoegd tot gebruiken goed als dit met recht van ander oke is: 3:169 Bw

-Geen regeling voor bepaalde acties = art 3:170 Bw

-rechtsvorderingen voor gemeenschappelijk goed vereisen geen toestemming van de aandeelgenoten: 3:171 Bw

37

beheersregeling deelgenoten

-art 3:186 Bw

-lid 1 bij ovk: genot, gebruik en beheer

-lid 2 bij kantonrechter (goedenrechtelijk werking zie lid 4)

38

beschikken over aandeel

-art 3:175 Bw: over jouw aandeel beschikken

-lid 2 : beperkingen van art 3:168 lid 3 en 4 Bw gelden

-lid 3: beperkingen gelden niet voor uitwinning schuldeiser van deelgenoot

39

Verdeling van gemeenschap:

-art 3:178-3:185 Bw

-ieder kan het doen: art 3:178 lid 1 Bw

-Kan door rechter paar jaar worden uitgesloten: art 3:178 lid 5 Bw

-schuldeiser kan ook vorderen tot bedrag van vordering: art 3:180 lid 1 Bw

-verdeling kan in overleg: 3:183 Bw

-als aandeelgenoot niet wil meewerken kan het via rechter: 3:185 Bw

40

problemen bij verdeling

-art 3:195 Bw

-niet alle deelgenoten betrokken = nietig: lid 1

-niet alle deelgenoten betrokken bij notariële akte = vernietigbaar: lid 2

-3:196 : dwaling bij verdeling -> vernietiging

-vordering tot vernietiging vervalt na 3 jaar: 3:200 Bw

41

natrekking roerende en onroerende goederen

art 5:3 en 5:20

42

bestanddeelvorming

-art 3:4 Bw

-verkeersopvattingen

-schadecriterium

-art. 5:14 Bw: roerende zaak + roerende zaak

-verkeersopvattingen om hoofdzaak te bepalen

-prijsverschil om hoofdzaak te bepalen

43

vermenging

-art 5:15 Bw

-roerende zaken die door vermening een zaak worden

-roerende zaken waren van verschillende eigenaren

44

zaaksvorming

-art 5:16 Bw

-Hoofdregel: 5:16 lid 1 Bw: eigenaar van oorspronkelijk zaken = nieuwe eigenaar

-lid 2: degene die vormt voor zichzelf of doet vormen voor zichzelf

Breda/Antonius

45

oneigenlijke vermenging

-3:109: onder macht uitoefen -> wordt vermoedt als bezitter

-3:119 bezitter wordt vermoedt rechthebbende te zijn

-Samen zorgen deze dat eigenaar degene wordt die beide zaken houdt.

-geen toepassing van art 5:15 Bw maar bewijsrecht

46

Stappenplan verkrijgende verjaring:

 1. Is er sprake van inbezitneming

-art 3:107 Bw: voor zichzelf houden

-3:108 Bw: bepalen door verkeersopvattingen en uiterlijke feiten

-3:113 lid 2 Bw: enkel op zichzelf staande machtsuitoefeningen zijn voor inbezitneming niet voldoende

-3:117 lid 1 Bw:

 1. Is de bezitter eigenaar geworden door verkrijgende verjaring?

-3:99 Bw

-lid 1: te goeder trouw kan bezit krijgen na 3 of 10 jaar onafgebroken bezit.

-3:118 lid 1 Bw: te goeder trouw = beschouwen als rechthebbende en redelerwijs dit mogen doen.

-3:11 Bw: soms onderzoeksplicht

-3:23 Bw: te goeder trouw kan niet bij feiten die konden worden geweten door raadplegen registers.

-Bij nee door naar vraag 3

 1. Bezitter eigenaar goed door art 3:105 jo. 3:306 jo. 3:314 lid 2 Bw?

-3:105 lid 1 Bw: bezit ten tijde verjaring rechtsvordering is bezitter

-ook als deze niet te goeder trouw is

-3:306 Bw verjaringstermijn rechtsvorderen bezit = 20 jaar

-3:314 lid 2 Bw: Begint op dag na dag niet-rechthebbende bezitter

47

Bezit overgaan onder algemene titel

-art 3:166 bw

-art 3:80 lid 2 Bw

48

Erfdienstbaarheid:

-5:72: kan ontstaan door vestiging of verjaring

-vestiging: notariële akte ingeschreven in registers + 3:84 lid 1 Bw

-verjaring: