ESP 8 Flashcards


Set Details Share
created 11 days ago by dreexli
1 view
updated 11 days ago by dreexli
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Ano ang katangian na ikinaiba ng tao sa ibang nilalang?

Ang mamuhay sa lipunan at maging bahagi nito

2

Ano ang ibig sabihin ng solitary being?

Pamumuhay ng nag-iisa

3

Paano makakamit ng tao ang kanyang kaganapan

Makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa

4

Ano ang golden rule?

ang mabuting pakikitungo sa kapwa

5

Anong birtud ang nakapagpapatatag ng pakikipagkapwa?

birtud ng katarungan at pagmamahal

6

Ano ang marapat na pakikitungo sa kapwa?

Pagtrato sa kapwa ng may paggalang at dignidad

7

Anong aspeto ng pagkatao ang higit na napauunlad sa pamamagitan ng paghahanap-buhay?

Pangkabuhayan

8

Ano ang dapat mong hingiin sa isang tao kapag siya ay nasaktan mo?

kapatawaran

9

Ano-ano ang mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa?

Paggalang sa pagiging indibidwal ng kapwa, pagpapahayag ng damdamin, pagtanggap sa kapwa, pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa

10

Ano ang pinakamataas na antas ng pagkakaibigan?

Paghahangad ng mabuti para sa kaibigan at kanyang kapakanan

11

Sangkap ng pakikipagkaibigan

Heart of friendship

12

pagbibigay ng panahon upang pisikal na magkasama

presensiya

13

Paglalagay ng iyong sarili sa kanyang katayuan

empathy

14

Pagtitimpi na ibahagi ang mga lihim na bagay

confidentiality

15

ganap na pagbabahagi sa isa't-isa sa tunay na niloloob

katapatan

16

"ang damdamin ang pinakamahalagang pag-iral ng tao" ang pilosopiyang ito ay mula kanino?

Scheler (Dy, 2007)

17

Pakiramdam ng isang tao na hindi nagagwa ng pisikal kundi mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa o ugali ng isang indibidwal

emosyon

18

Ano ang apat na uri ng damdamin?

pandama, kalagayan ng damdamin, sikikong damdamin, ispiritwal na damdamin

19

Panandaliang kasiyahan o pagpapahirap sa tao

Pandama

20

kasalukuyang karamdaman na nararamdaman ng tao

kalagayan ng damdamin