Кус историјат на информатиката

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 10 days ago by teacelikik
1 view
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Појава на боревите

 • Потреба од претставување на количествата
  • земјоделие
  • сточарство
  • трговија
  • градежништво
  • астрономија
2

Абакус

 • Првиот калкукатор
 • Претпоставки за неговото потекло:
  • Вавилонија, Мала Азија
  • Сумерци, хексадекадни табели со последователни колонии
3

Суанпан

 • Кинески абакус со дрвца и монистри
4

Кај се најдени кинески абакуси, односно во кој век?

 • Најдени се повеќе кинески абакуси кои датираат од 26 век, но се верува дека Кинезите уште во 31 век веќе користеле абакуси
5

Какви две верзии постојат на римски абакус?

 • таблици наречени калкули
6

Кога се појавиле двете верзии на римскиот абакус, а кога се појавил рачниот абакус?

 • по 300 год. п.н.е
 • рачниот абакус се појавил во употреба не подоцна од петти век н.е.
7

За што биле користени најдесните монистри на римскиот абакус?

 • Тие маквројатно биле користени за финансиски пресметки со римски униции
8

Од кој број започнало пресметувањето?

 • Бројот 1
9

Кој ја вовел нулата?

 • Брамагупта
10

Кој ги вовел основите на алгебрата?

 • Персискиот свештеник и математичар Мухамед Муза / Ал-Харезми
11

Што е алгебра?

 • Една од клучните области на математиката која се занимава со операциите и со релациите
12

Од каде потекнува зборот алгебра и што значи?

 • Потекнува од арапскиот збор al-jabr што значи ,,обединување на скршените делчиња''
13

Што е наречено во честа на Ал-Харизам?

 • Алгоритамот, односно името е начинот на кој во Европа се иговарало презимето на Ал-харезми (Ал-Горизми)
14

Што е алгоритам?

 • Постапка добиена со конечна примена на низа дозволени чекори која води кон успешното решение на некој проблем
15

Кои ја пронашле децималната запирка?

 • Античките Египќани
 • Холандски морепловци
 • Шкотски научник, John Napier
16

Кој ги пронашол природните логаритми?

 • Џон Непер
17

Кои се двете познати книги за логаритми напишани на латински јазик?

 • Опис на прекрасните правила на логаритмите
 • Создавање на прекрасните правила на логаритмите
18

Кој ги пронашол декадните логаритми?

 • Henri Briggs
19

Кога се создадени Неперовите коски и за што се користеле?

 • Во 1612
 • Се користеле за: множење, делење и пресметување квадратен корен
20

Што претставува секоја цифра од производот на Неперовите коски?

 • Збир на вредностите и евентуалниот премин
21

Кој бил William Oughtred?

 • Ги модифицирал Неперовите коски
 • Го содал лизгачкиот линијар
 • Бил познат како шибер и логаритмар
 • Го создал првиот рачен калкулатор кој го користеле сите инженери до средината на 70 год. од XX век
22

Што е Кодекс Мадрид и што е познато за него?

 • Тоа е името на нацртите на Да Винчи
 • Го овозможувал и делењето, пред децималната запирка
 • Користел 13 запченици
 • Целосното свртување на еден запченик предизвикувало мало поместување на следниот запченик
 • Не можел да биде конструиранзаради трењето на запчениците
23

Кои биле првите механички клакулатори и кога биле создадени?

 • Тие се: машината на Шикард, Паскалин, машината на Лајбниц, Аритмометар, Однеров Аритмометар, Монро калкулатор и се создадени во текот на XVII век
24

Што е познато за машината на Шикард?

 • Базирана е на Неперовите коски
 • Планирана за пресметување астрономски таблеи
 • Замислена како часовник за пресметување
 • Првиот прототип го направил часовничар, но набргу изгорел
 • Немала никакво влијание врз развојот
  на механичките калкулатори
25

Што е познато за Паскалинот?

 • Механички калкулатор за автоматско
  собирање и одземање големи броеви
 • Создаден од Blaise Pascal
 • Содржел запченици кои се вртеле при
  секое внесување нова цифра
 • Негативните броеви биле прикажувани
  со помош на нивниот декаден комплемент
 • Резултатот се прикажувал на прозорче
 • Биле создадени 50 прототипи
26

Кои се изумите на Лајбниц?

 • Калкулатори што ги извршуваат сите
  аритметички операции
 • Првите нацрти се од 1671
 • Надградба на Паскалин
 • Во 1679 го вовел бинарниот броен
  систем во кој се користат само 0 и 1
 • Во 1685 го создал назабениот цилиндер
  наречен Staffelwalze, тапан што чекори
27

По што е познат Аритмометарот?

 • Прв комерцијален механички
  калкулатор
 • Патентиран во 1820
28

По што е познат Однеровиот Аритмометар?

 • Создаден е од Willgodt Theophil Odhner
 • Усовршена верзија на Аритмометарот
  на Колмар
 • Користел иглични запченици
 • Имал многу лажни копии
 • Почеток на клонирањето
29

Кои биле изумите на Болдвин?

 • Американски изумител
 • Околу 1869 - анемометар, уред за
  мерење на брзината на ветерот
 • Најзначаен изум во соработка со Jay
  Monroe : Monroe Calculator
30

Од кои биле создадени најпознатите машини за собирање и пресметки?

 • Frank Stephen Baldwin и Jay Monroe:
  Monroe Calculator Патентиран во 1913
31

Каде бил користен Монро калкулаторот?

 • Користен масовно во банките
32

Кои се некои важни карактеристики а механичките калкулатори?

 • Pascaline и Monroe keyboard calculator
  биле масовно користени
 • Тие претставуваат основа на сите
  механички сметачи
 • Истовремено се основа и на електромеханичките сметачи од XX в
33

Што претставува Жакаровиот разбој?

 • Joseph Marie Jacquard во
  1801 направил автоматски разбој
 • Конторлата на извлекувањето на
  предивото се вршела со помош на
  дупчени картички
 • Дупчените картички биле масовно
  користени за внес на наредбите и
  податоците на старите компјутери
34

Кој бил таткото на информатиката и кои се карактеристиките за него?

 • Charles Babbage
 • Открил бројни грешки во навигациските
  таблици
 • Диференцна машина, механички
  калкулатор за решавање полиномни
  равенки
 • Аналитичка машина, машина што ги
  користела дупчените картички
35

Зошто е осмислена диференцната машина?

 • Навигациските табели користат логаритамски и тригонометриски функции
 • Тие не биле сосема точни
 • Диференцната машина требала да помогне во нивното пресметување
 • Бебиџ идеијата ја понудил на Кралското астрономско здружение во 1822
 • Работел на неа од 1823 до 1833, и одново од 1847 до 1849
36

Кои се својства на диференцната машина?

 • Пресметките се вршеле со конечните разлики
 • Користела два типа клетки:
  • за сместување на конечните разлики (регистри)
  • за собирање на меѓурезултатите (акумулатори)
 • Операциите требало да се извршуваат паралелно
 • Прототипот од 1824 пресметувал квадрати и
  кубови од шестоцифрени броеви и квадратни полиноми
 • Не била конструирана заради недоволно
  развиените технички можност во тоа време
37

Што е аналитичка машина? 1

 • Замислена како комплексен уред
  поделен на неколку функционални
  целини
 • Надворешната комуникација преку две
  низи дупчени картички:
  • тек на операциите
  • влезни податоци
 • Излез: дупчени картички
38

Што е аналитичка машина? 2

 • Меморија за резултатите (the store)
 • Меморија за операндите (управувачка
  единица)
 • Аритметичката единица, мелница (the
  mill) која ги извршува сите четири
  аритметички операции
 • Бебиџовиот концепт на аналитичката
  машина го поддржуваат и современите
  сметачи
39

Кои се траги на аналитичката машина?

 • Бебиџ не оставил никакви нацрти за аналитичката машина
 • Записите за аналитичката машина ги направил Luigi Menabrea
 • Во септември 2011 е дигитализирана архивата на Бебиџ
 • Целосната машина не е сè уште
  создадена
40

Која е Ада, по што е позната?

 • Ada Augusta King или Lady Lovelace ги превела записите на
  Менабра
 • Ада дефинирала начин за
  пресметување на броевите на Бернули
 • Таа додала алгоритми за ракување со
  машината и забелешки
 • Програмскиот јазик Ада го носи
  нејзиното име
41

Кој е Herman Hollerith?

 • Пописот во САД од 1890
 • Табулационата машина го обработила
  за шест недели
 • Прва машина што се појавила на
  насловната страна на весник
42

Кои се изумите кои придонеле за современиот развој на ИКТ?

 • Електрична енергија
 • Телефонија
 • Телевизија
 • Синтеза на звук
 • Безжичен пренос на сигнали