Ekologia populacji

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 2 weeks ago by Renata_SidorukSołoducha
3 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Populacja

Jest to zespół osobników tego samego gatunku, który występuje na danym terenie. Łączą je liczne interakcje funkcjonalne, których obrazem są następujące parametry:
1.Liczebność
2.Struktura przestrzenna
3.Struktura wiekowa
4. Struktura płci

2

Teren zajmowany przez jedną populację to

nisza ekologiczna

3

W obrębie populacji najsilniejszą interakcją decydującą o jej parametrach jest

.. konkurencja. Konkurencja dotyczyć może dotyczyć pokarmu, miejsc lęgowych, kryjówki, czy też wodę, dostęp do światła.

4

Osobniki tego samego gatunku w obrębie populacji swobodnie się krzyżują. Ma wówczas miejsce rekombinacja materiału genetycznego i możliwa jest zmienność osobnicza. Suma informacji genetycznej wszystkich osobników danej populacji podlega ciągle działaniu doboru naturalnego.

Określa się tą sumę pulą genową populacji.

5

Nauka, która zajmuje się zmianami w obrębie puli genowej populacji nosi nazwę

genetyki populacyjnej.

6

liczba osobników, które tworzą populację. Jest wyrażana w przeliczeniu na daną jednostkę przestrzenną, czyli zagęszczenie. Liczebność jest zmienna w czasie. Wpływają na nią takie czynniki jak: rozrodczość, śmiertelność, imigracje i emigracje.

card image
7

Rozrodczość

jest to tempo rozmnażania się osobników, natomiast śmiertelność jest tempem ich umierania. ....................... wyraża się, jako liczbę osobników nowo narodzonych w danej jednostce czasu, a śmiertelność w liczbie osobników umierających w jednostce czasu. W przypadku, gdy parametry .............przewyższają parametry śmiertelności w danej populacji mamy do czynienia z wzrostem liczebności populacji.

8

Tempo wzrostu przedstawia się za pomocą dwóch krzywych:

card image
 • Krzywa wykładnicza o kształcie litery J (wykres A).
 • Krzywa logistyczna o kształcie litery S (wykres B).
9

strategie rozmnażania: strategia typu r i strategia typu K.

card image
10

Strategia typu r: charakterystyczna dla owadów i ryb.

 • Duża liczba potomstwa.
 • Brak opieki nad potomstwem.
 • Młode słabe, niedołężne.
 • Wysoka śmiertelność.
 • Niewiele osobników dożywa wieku dojrzałego.
 • Śmiertelność wysoka w obrębie osobników młodocianych, która jest losowa.
11

Strategia typu K: charakterystyczna dla ssaków i ptaków.

 • Opieka nad potomstwem.
 • Mała liczba potomstwa.
 • Większość osobników dożywa do okresu produkcyjnego i wydaje na świat potomstwo.
12

Trzy rodzaje rozmieszczenia osobników na danym terenie:
1.Skupiskowe (A)
2.Losowe (B)
3.Równomierne (C)

card image
13

Rozmieszczenie losowe:

•Bardzo rzadko występuje w warunkach naturalnych .
•Nieliczne gatunki żyjące w niezmiennych warunkach zewnętrznych.

14

Rozmieszczenie równomierne:

•Efekt silnej konkurencji wewnątrzgatunkowej
•U roślin ta konkurencja często wyrażona jest poprzez wytwarzanie rożnego rodzaju substancji chemicznych w celu walki z innymi roślinami. Jest to tzw. allelopatia.
•U zwierząt konkurencja wyraża się w terytorializm (ptaki, ssaki, ryby).
•Częste w środowiskach sztucznych, np. sady, pola uprawne.

15

Rozmieszczenie skupiskowe:

•Najczęściej występuje w przestrzeni.
•Osobniki łączą się w stada zwierząt czy kępy roślin.
•Jest efektem nierównomiernego rozmieszczenie zasobów środowiska na danym terenie.

16

Struktura wiekowa

udział osobników w różnym wieku w liczebności całej populacji wyrażony w procentach.

17

Trzy klasy wiekowe:

 • Wiek przedprodukcyjny
 • Wiek reprodukcyjny
 • Wiek poprodukcyjny
18

trzy typy populacji.

card image