ZIEMIE POLSKIE I POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ - POJĘCIA

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 2 years ago by Anna_Surmiak
10 views
POJĘCIA
updated 2 years ago by Anna_Surmiak
Subjects:
historia
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

OBRONA WESTERPLATTE

obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez garnizon Wojska Polskiego na półwyspie Westerplatte, w czasie najbliższym września w dniach 1–7 września 1939 roku.

2

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW

pakt o nieagresji zawarty 23 VIII 1939 r. w Moskwie między III Rzeszą a ZSRR, podpisany przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa. Pakt zobowiązywał obie strony do nieagresji.

Pakt zawierał tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRR dokonały podziału Europy Środkowej strefy wpływów.

3

BITWA NAD BZURĄ

największa bitwa wojny obronnej Polski rozegrana między 9 a 20 września 1939 r.

4

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA UCHODŹSTWIE

rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1990 będący legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, zmuszonych do opuszczenia Polski po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 i okupacji całego terytorium Polski przez agresorów. Siedzibą rządu był Paryż, później Angers, a od końca czerwca 1940 - Londyn.

5

RUCH OPORU

oddział lub formacja oddziałów stworzonych w celu walki przeciwko okupantowi kraju

6

ARMIA KRAJOWA

konspiracyjna organizacja woskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

7

SZARE SZEREGI

kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego działającego w konspiracji od 27 września 1939 r. Był on najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną

8

GENERALNE GUBERNATORSTWO

twór administracyjny, utworzony w 1939 (na mocy dekretu A. Hitlera) z części okupowanych ziem polskich, których nie włączono do III Rzeszy

9

ŁAPANKA

nazwa jednego ze sposobów używanych przez Niemców podczas II wojny światowej dla zatrzymania na ulicach okupowanych miast większej liczby przypadkowych przechodniów w celu uwięzienia ich, przesiedlenia, umieszczenia w obozach lub wywiezienia na roboty

10

MAŁY SABOTAŻ

kategoria akcji konspiracyjnych w czasie okupacji niemieckiej, polegająca na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń, ośmieszaniu zarządzającym okupanta i dezorganizowaniu jego akcji propagandowej

11

DYWERSYJNY SABOTAŻ

działania bojowe na zapleczu i tyłach wojsk przeciwnika, mające na celu utrudnienie mu działalności na froncie. Dywersja to jeden z podstawowych elementów strategii wojny partyzanckiej.

12

DEPORTACJE

zesłanie do odległych regionów kraju wybranej grupy etnicznej narodowej lub religijnej

13

GESTAPO

tajna policja polityczna III Rzeszy

14

AKCJA POD ARSENAŁEM

akcja zbrojna Grupy Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II” przeprowadzona 26 marca 1943 r. w pobliżu Arsenału, w jej wyniku uwolniono podharcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów

15

ZAMACH NA KUTSCHERĘ

udany zamach żołnierzy oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz” na dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski Generalne Gubernatorstwa Franza Kutscherę, dokonany 1 lutego 1944 r.

16

AKCJA BURZA

akcja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciwko wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, przeciwko armii Czerwonej, prowadzona w ramach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944 r., Kiedy wojska radzieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 1939 r., Do stycznia 1945 r.

17

POWSTANIE WARSZAWSKIE

wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”

18

HOLOCAUST

ludobójstwo około 6 milionów Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką, wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej wojska sojusznicze

19

ARMIA ANDERSA

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, podporządkowane legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzone po wybuchu wojny między III Rzesza a Niemcami

20

GODZINA W

kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” (powstania warszawskiego), tj. godz. 17:00 we wtorek 1 sierpnia 1944.